Házirend

Házirend

Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi Tagóvodája

7711 Bár, Szabadság utca 23.

OM azonosító: 201939

A házirend érvényessége: a fenntartó jóváhagyását követő naptól módosításig.

A házirend elfogadásának fenntartói határozat száma:

A házirendet készítette: Erős Istvánné tagintézmény-vezető

Dátum: Bár, 2014. január 2.

A házirend a következő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI)

HÁZIREND

Általános információk az óvodáról

A székhely intézmény neve: Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi

Címe: 7700. Mohács Rókus utca 28.

OM azonosító: 201939

Az intézmény telefonszáma: 69/311-271

Mohács Térségi Óvodaközpont igazgató: Ripp Istvánné

Mohács Térségi Óvodaközpont általános igazgató helyettes: Lehel Györgyné

 

 

Az intézmény neve: Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi

Bári Tagóvodája

A tagintézmény vezetője: Erős Istvánné

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse: Erős Istvánné

Az óvoda gyermekorvosának neve: Dr. Pálos Ferenc

Az óvoda védőnője: Halmos Józsefné

Az óvoda logopédusa: Grain Andrásné

Az óvodai csoportok száma: 1 csoport + családi napközi csoport (7 fő)

Óvodánk nyitva tartása:

 • A nevelési év szeptember 1- jétől a következő év augusztus 31-ig tart.
 • A szorgalmi év szeptember 1- jétől a következő év május 31- ig tart.
 • Az iskolai, őszi, téli, tavaszi szünetek óvodai nyitva tartását a szülők igényei határozzák meg.
 • A nyári karbantartási, takarítási szünet alatt az óvoda zárva tart. A nyári zárva tartás időpontjáról és az ügyeleti rendről minden év február 15-ig tájékoztatást adunk a szülőknek. Várhatóan augusztus hónapban 3-4 hét.
 • Nevelés nélküli munkanapok száma: 5
 • A napi nyitva tartás: Óvoda: 700 – 1600 óráig.

Családi napközi: 800-1700óráig.

 • Az óvoda bejáratát napközben biztonsági okok miatt zárva tartjuk, csengetésre történik ajtónyitás. A gyermekek legkésőbb 9 óráig érkezzenek az óvodába.
 • A felvételt nyert gyermeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni, a gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 9 óra.

 

Mikor vetheti igénybe a gyermek az óvodát?

 • MT Óvodaközpont Óvodai Intézményegységeiben az óvodai felvételi előjegyzés minden év április 15-ig történik a Bári Tagóvodában.

A tanév közben a harmadik életévét betöltött gyermekek felvétele folyamatos.

 • A gyermek 2,5 éves korától az iskolaérettség eléréséig, maximum a gyermek nyolc éves koráig.
 • Amikor a gyermek egészséges.
 • Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.
 • Kötelezően az 5 éves kor betöltése után az iskolára való felkészítés érdekében.
 • Ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vette fel az óvoda.

A gyermeknek joga:

 • képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,
 • a nevelési és a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 • nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön,
 • személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,
 • állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
 • a gyermek joga, hogy a nevelési intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön.
 • a gyermek nevelése és oktatása az intézménypedagógiai programja alapján történik
 • a gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.

 

A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések

 

A gyermek egészségének, testi épségének intézményi felügyelet alatti megóvása, az eszközök használatának rendje a különböző napirendi tevékenységek során:

 • Feladatunk óvni a felügyeletünkre bízott gyermek egészségét, testi épségét, hogy megelőzhessük a gyermekbaleseteket.

Ennek érdekében az óvodapedagógusok felhívják a gyermekek figyelmét a veszély-forrásokra, az óvatlanság következményeire, valamint az elvárt magatartásformákra a különböző tevékenységek során.

 • A gyermek sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.
 • Az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.

A csoportszobában:

 • a különböző napirendi tevékenységek során – játék, játékba integrált fejlesztés – az elvárt magatartásformákat tartsa be,
 • a közlekedési helyeket hagyja szabadon a biztonságos mozgás érdekében,
 • a játékeszközöket, barkácsolás eszközeit, az evőeszközöket rendeltetésszerűen használja,
 • zsebben semmiféle apró tárgyat, cukrot nem szabad bevinni a csoportszobába.
 • tartsa meg annak használati rendjét, az adott higiénés, testápolási tevékenységnek megfelelő viselkedéssel.
 • A WC-ben nem kívánatos a WC-re felállni, rajta ugrálni válaszfalakat ütögetni.

A mosdóban

A folyosón:

 • A baleset elkerülése érdekében nem megengedett a futkározás.

Az öltözőben:

 • Tartsa be annak használati rendjét, a közlekedési helyeket hagyja szabadon, ruházatát a kialakított szabályok szerint helyezze el.

Udvar, játékok, eszközök használata:

 • Valamennyi udvari játék, eszköz használatánál fokozott figyelem szükséges.
 • Az előírásoknak, kialakított szokásoknak megfelelően használja az eszközöket, játékokat, az udvar felszereléseit.
 • Óvja saját, és társai testi épségét, egészségét.
 • Zárt, előrenyújtott lábbal való lesiklással történik.
Csúszda használata:

A mászóka használata:

 • Az egyéni fejlettség szerinti, differenciáltan kijelölt magasságig megengedett.
 • A séták alkalmával a gyalogos közlekedés szabályainak megfelelően közlekedjenek, párban állva lökdösődés kiszaladás nélkül, igazodva a többiekhez.
 • A nevelési év során, illetőleg szükség szerint, a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetjük egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat.
 • Az elvárt magatartásformák konkrét feladatai a csoportnaplókban kerülnek dokumentálásra.

 

A gyermek ruházata az óvodában

 • A ruházatot jellel kell ellátni, elhelyezése a kijelölt helyen történik.
 • Réteges, könnyen kezelhető ruházat szükséges.
 • A váltócipő feleljen meg a balesetvédelmi szabályoknak. (A papucs balesetveszélyes.)
 • Pótruha, fehérnemű szükséges.
 • Tornához megfelelő ruházat célszerű.

 

A gyermekek étkeztetése az óvodában

 • Az étkezéssel összefüggő kedvezményeket a szülők, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, határozatok és nyilatkozataik alapján vehetik igénybe.
 • Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap 10.-ét követő keddi nap 15 – 16 óráig történik. Pótbefizetésre a következő hét hétfőjén 15-16 óráig van lehetőség.
 • A befizetés pontos időpontja az óvoda hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre.
 • Hiányzás, megbetegedés esetén az étkezés lemondható reggel 8 óráig az óvodában. A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére a kötelezett mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az ebéd a konyháról 1 napig elvihető!
 • A lejelentett hiányzás nem jár fizetési kötelezettséggel, a következő havi befizetéskor írható jóvá.
 • Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő, a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
 • Amennyiben a térítési díj a tárgyhóban nem kerül befizetésre, a következő hónapban az étkezés igénybevételére nincs lehetőség.
 • Az óvoda területén a gyermek egyéni étkeztetése, nassoltatása, otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán, üdítő stb.) nem kívánatos. Kivételt képez a délies gyermek tízóraiztatása.
 • Az étkezések időpontjai:

Folyamatos reggeli:      830 – 930 óra között

Ebéd:                          12 – 13 óra között

Uzsonna:                    15 – 1530 óra között

A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok

 • A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
 • Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, távol marad, mulasztását igazolnia kell.
 • Ha a gyermek eltávozik valami oknál fogva az intézményből, a szülő köteles jelezni az intézmény vezetője felé.
 • Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz-, vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevitele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
 • Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán. Kivéve életmentő szerek esetén. Az óvodavezetővel történő előzetes egyeztetés szükséges.
 • A napközben megbetegedett gyermek szüleit a szülő által megadott telefonszámon értesítjük, hogy a lehető leggyorsabban érte jöhessen.
 • Baleset esetén a baleset súlyosságától függően, gondoskodni kell orvosi ellátásról.
 • A szülőt minden esetben értesíteni kell, ha a balesethez orvost vagy mentőt kell hívni.
 • A szülőt azonnal, az orvos és a mentő megkeresésével egy időben kell értesíteni.

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:

 • a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
 • a gyermek a szülő írásbeli kérelmére 7 napon túli távolmaradásra engedélyt kapott az óvoda vezetőjétől,
 • a gyermek beteg volt
 • a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
 • Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
 • Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője,– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke
 • ha az 5. életévét betöltött gyermek 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul, akkor a tartózkodási helye szerint illetékes szabálysértési hatóságot és a Gyámhivatalt kell értesíteni -2012 évi II: törvény 247§ c pontja szerint szabálysértési tényállás megvalósításához a mulasztás mértéke 11 nap
 • ha gyermek, óvodáztatási támogatásra jogosult, napi 6 órát kell az óvodában tartózkodni, az első igazolatlan nap után írásban kell értesíteni a szülőt a következményekről.

 

A gyermekek fegyelmezése

 • A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
 • Saját és más gyermek testi épségének veszélyeztetésének fennállása esetén az óvodapedagógus és a pedagógiai munkát segítő alkalmazott az adott szituációból átirányítja a gyermeket egy másik tevékenységbe.

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

 • A gyermekek jutalmazását szóbeli elismeréssel, dicsérettel, pozitív megerősítéssel fejezzük ki, harmonikus személyiségének kibontakoztatása érdekében.
 • A gyermekek sikereit közzétesszük, nyilvánosságra hozzuk (óvodában, helyi sajtóban, médiában)

A szülő kötelessége:

 • gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
 • biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét,
 • tiszteletben tartsa az óvoda, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
 • szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
 • A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon.
 • A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

A szülő joga különösen:

 • megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
 • gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
 • kezdeményezze szülői szervezet, létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
 • írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
 • a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
 • személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 • az oktatási jogok biztosához forduljon.
 • Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktató munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak.

 

Egyéb rendelkezések

 • A gyermeket óvodába érkezéskor, a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelőséget sem vállalhat érte.
 • A gyermekéért érkező szülő, hozzátartozó a gyermek átvételét követően az óvodában tartózkodás ideje alatt felelős gyermekéért. A balesetveszély elkerülése érdekében szükséges az óvodai élet szokás és szabályrendszerének betartása.
 • A gyermekek egyedül való hazabocsátása, alkalmi is, kizárólag a szülő személyesen leadott előzetes írásbeli engedélyével történik.
 • Hozott értéktárgyakért, játékokért az óvoda felelősséget nem vállal (ékszer, játékok stb.).
 • Szúró, vágó, tehát balesetet okozó szerszámokat, eszközöket az óvodába hozni nem lehet.
 • A csoportszobába, tálalóba, mosdókba egészségügyi okokból nem szabad belépni.
 • A dolgozók által behozott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.
 • Az intézmény dolgozói a vagyontárgyakat, eszközöket rendeltetésszerűen használják, szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

 • Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikeressége érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeiben.
 • Kerüljék a gyerekek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.
 • Ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Önök gyermekét érte esetleg sérelem.
 • Az óvodában megbízott Gyermek és Ifjúságvédelmi felelős Erős Istvánné. Személyesen elérhető az óvodában munkarendjének megfelelően, illetve telefonon: 69/334-207-es telefonszámon.

A gyermekvédelmi feladatokat, Pedagógiai Programunk részletesen tartalmazza.

Kapcsolattartás, az együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal

 • A szülőknek lehetőségük van a pedagógiai munka kialakításában való aktív részvételre.
 • Az együttműködés érdekében szükséges a nyitottság, őszinteség. Konfliktus, ellentét esetén keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét.
 • Az együttműködésre alkalmas fórumok:

-          szülői értekezletek, fogadó órák

-          játszóházak, nyílt napok, közös rendezvények, ünnepek, kirándulások

-          az óvónővel való esetenkénti megbeszélések.

 • Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!

A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőjétől vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

Helyi szabályozások

 • A gyermekek rendszeres egészségügyi szűrését az óvoda orvosa végzi.
 • Az egészségügyi ellátás kiegészül szemészeti és fogszakorvosi vizsgálattal.
 • Az egészségügyi ellátás fenti módja minden óvodás gyermekre kiterjed.
 • A gyermeki balesetvédelmi, a tűzvédelmi, a bombariadó esetén történő eljárások külön szabályzatban érvényesülnek.
 • A gyermekek biztonságba helyezése a riadótervnek megfelelően történik.
 • A baleset esetén teendő intézkedéseket a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően látjuk el. (Baleseti jegyzőkönyv, jelentési kötelezettség)
 • Dohányzás az intézmény teljes területén tilos.

Pedagógiai munka az óvodában

 • Az óvodai életet, a komplex foglalkozásokat óvodánk úgy szervezi a szülők és a fenntartó igényei szerint, hogy a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondoskodásával összefüggő feladatainak.
 • Pedagógiai Programunk középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül, kiemelten kezeli.

A tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának.

 • Csoport szervezésünk lehetővé teszi a családias hangulat megtartását, a gyermekek differenciált foglalkoztatását, sikerélményhez juttatást, a szeretetteljes egyéni bánásmódot, az iskolai életre való alkalmasságot.
 • Óvodánkban német nyelvi nevelés is folyik. Ezzel a feladatvállalással segítjük az anyanyelvhasználatot, az önazonosság megőrzését, a hagyományok felelevenítését, újraélesztését, a nemzetiségi anyanyelv ápolását.
 • Nevelési céljaink megvalósítása során, a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, mérjük, értékeljük.
 • Mérési eszköz minden gyermek számára:

-          Gyermekmunkák

-          Feladatlapok

-          DIFER programcsomag

-          START

-          JUNIOR

 • A gyermekek teljes körű mérése segíti a fejlettség szerinti iskolakezdést.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos a halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére valamint a tehetséggondozásra.
 • Óvodás gyermekeinket egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesítjük, törekszünk a hátrányok csökkentésére, biztosítjuk harmonikus személyiség fejlődésüket.

Közös felelősségvállalással a gyermekek boldog óvodai életéért, kérjük a Kedves Szülők együttműködését a házirend betartásában!


A családi napközi házirendje:

 1. A családi napközi munkanapokon 800- 1530 óráig van nyitva. Az év bármely szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket.
 2. A családi napköziből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.
 3. Kérjük, hogy a gyerekek ne járjanak papucsban óvodába, és ezeket benti cipőnek se használják.
 4. Rágógumit, pénzt, értéktárgyat ne hozzanak magukkal a gyerekek!
 5. Az otthonról hozott játék ne legyen balesetveszélyes, szennyezett! Anyagi felelősséget nem tudunk vállalni az említett eszközökért.
 6. Minden gyereknek legyen váltóruhája, amibe át lehet öltöztetni. Ne kelljen egymás ruhaneműjét „kölcsön adni”.
 7. A családi napközibe csak egészséges gyermek hozható? A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a családi napközit nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a családi napközit értesíteni kell.
 8. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztatja a családi napközit, és a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.
 9. Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg, a gyermekgondozó értesíti a szülőt. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról.

10.  A család és a családi napközi kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a gondozónő és a szülő napi találkozásaira, információcserére, szülői értekezletekre.

 

Az iskolás korosztály házirendje:

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

 • Az Ágacska Családi Napközi elsősorban 6-14 éves, általános iskolás, bári gyermekek számára nyújt ellátást, du. 17 óráig.
 • A családi napközi szolgáltatását az a gyermek veheti igénybe, aki után az iskolájában napközi ellátást nem igényeltek.
 • A családi napközibe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészségének megóvása érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a napközit nem látogathatja.
 • Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a napköziben, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és a telefonszám. A változásokat kérjük közölni! Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét.
 • A gyermek felgyógyulását követően a gyermek háziorvosának igazolását kérjük bemutatni!

 

 

Egyéb rendelkezések:

 

A házirend elfogadása, érvényesítése, módosítása

A házirendet a nevelőtestület fogadja el, a Szülői Szervezet véleményezi és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ez az eljárási rend érvényes a házirenden történő változások esetében is.

 

Házirend módosítása:

 

Házirend módosítását kell kezdeményezni:

Jogszabályi változás esetén.

A nevelők kérésére.

A Szülői Közösség kérésére.

A fenntartó kérésére.

 

A házirend nyilvánosságának módja:

A gyermek felvételi előjegyzésénél a szülők rendelkezésére bocsátjuk / egy példány átadása a szülőknek/.

Az őszi szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket.

Az információs táblára kifüggesztjük.

 

 

 

 

 

 

Bár, 2014. január 2.

 

 

Erős Istvánné

Tagintézmény-vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bár Községi Önkormányzat weboldala
Naptár
január 2023
H K S C P S V
« okt    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Ifjúsági klub 2019

Az ifjúsági klub átadásával befejeződött a Faluház belső rekonstrukciója.2015-ben pályázatot nyert az Önkormányzat új könyvtár létrehozására. Ezzel kezdődtek meg a felújítási munkálatok. Ezzel párhuzamosan felújításra került a Nemzetiségi Önkormányzat által használt helyiség is. Majd további két pályázatból felújításra került a nagyterem, a vizes blokkok, féltető került a konyha mögötti teraszra, és végül az utolsó fázisban pedig az ifjúsági klub került felújításra. Ezzel befejeződött a Faluház belső rekonstrukciója, és ezzel Európai szintű és minőségű közösségi tereket használhatnak a településen élők. Nagy várakozás övezte az ifjúsági klub átadását. Jelentős hiányt pótoltunk ezzel, mivel számukra nem volt igénybe vehető helység. Az átadásra 2019. 08. 31-én sor is került, és ezzel együtt a többi felújított helység hivatalos átadása is megtörtént, egy nyárzáró bulival egybekötve. Reményeink szerint, az ifjúsági klubnak jelentős szerepe lesz a helyi fiatalok közösségi életében. Sok kellemes időtöltést kívánunk a fiatalságnak.

Játszótér bővülése
Új elemmel bővül a játszóterünk a közeljövőben. A munkálatok már kezdetüket vették, bizonyára sokaknak feltűnt már a játszótéren látható kiásott rész, mely hamarosan a gyerekek számára drótkötélpályának ad majd helyet, illetve a legkisebbek számára bébi hinta is felállításra kerül majd.
Képek
p1120055 p1120057 p1120054 p1120037 p1120041 p1120021 p1120016 p1120007 71046287_519248358829635_1517378977507835904_n p1110459 p1110457 p1110455 p1110451 38144388_1880853918648318_8089669746393350144_n 38137313_1880855248648185_7237047789572587520_n 38136030_1880854028648307_4115029379141074944_n 38126058_1880854971981546_9090832081994383360_n 38120593_1880854671981576_6638854167743954944_n 38119962_2349049945135157_8796559472836214784_n 38118937_2349050568468428_2722977976827248640_n 38086060_2349048715135280_8202237424722509824_n 38086020_2349046338468851_1740904241121198080_n 38085758_1880854205314956_6033380533398929408_n 38085166_1880854125314964_9034173496195809280_n 38084967_1880855025314874_4075530892792037376_n 38072344_1880853881981655_5849214796762710016_n 38071561_1880854361981607_2117054672291233792_n 38060968_1880853725315004_6285173807170715648_n 38050969_1880854331981610_7257059734421766144_n 38040876_2349047085135443_1782226795785879552_n 38036925_2349048725135279_2808489319696695296_n 38036497_1880853988648311_3815558244647043072_n 38033484_1880855088648201_2317430401481572352_n 38029627_1880855151981528_2773405656001019904_n 38025538_2349048225135329_9125061794522464256_n 38025483_1880854911981552_4378407717308465152_n 38022283_1880853851981658_6388336473489276928_n 38019154_2349049525135199_2966705847477993472_n 38017763_1880854845314892_6648480692692844544_n 38013958_1880854988648211_3804443457695514624_n 38013945_2349050455135106_5194727648470761472_n 38012326_2349051865134965_2035258424593219584_n 38011803_2349048818468603_7304125454930149376_n 38011800_1880852958648414_6850865105073078272_n 38010957_1880854041981639_3709809011583877120_n 38010931_1880853961981647_3668193913811763200_n 38009512_1880854088648301_7235085101187465216_n 38009475_1880854715314905_7249984007729840128_n 38008000_2349047335135418_9094617777838227456_n 38003790_2349049515135200_4305331206704070656_n 38003730_2349047091802109_2593300772288462848_n 37997812_2349046398468845_2246295503857778688_n 37997766_1880854948648215_2561118011108884480_n 37997481_1880853765315000_3960769061700239360_n 37996731_1880854495314927_9187425174926917632_n 37996460_2349048448468640_2796944572159098880_n 37995798_2349047738468711_1134424089780289536_n 37994187_2349050155135136_3033832982268870656_n 37991806_2349048068468678_8539050508126519296_n 37989649_2349050611801757_8487116068525965312_n 37989649_2349049035135248_1415787702283927552_n 37987881_2349047715135380_8973774109846536192_n 37987868_2349048048468680_2635334242824880128_n 37984043_1880855068648203_5703433530743193600_n 37982935_2349050485135103_6508327568997875712_n 37982849_2349046721802146_3883690393195249664_n 37981985_1880854278648282_2950342395742388224_n 37981948_1880855105314866_3530370028190826496_n 37981341_2349047541802064_8534793061664817152_n 37981020_2349048398468645_6386299576659214336_n 37979848_2349048961801922_4615786153121939456_n 37979081_1880853478648362_1297791056443604992_n 37979070_1880853798648330_7119873685804023808_n 37978032_1880854625314914_863480055051845632_n 37974635_2349046578468827_8078466607669575680_n 37974634_1880854218648288_6539119752910995456_n 37973485_1880854575314919_2721417151352143872_n 37973432_2349046595135492_6866858876088614912_n 37973431_2349049338468551_8768162252881657856_n 37972979_2349051905134961_2260897400526733312_n 37971786_1880853425315034_4942426000894984192_n 37971160_2349049961801822_6666222219045109760_n 37971148_1880855188648191_2652990960752918528_n 37971109_1880854291981614_4718813918812700672_n 37969007_2349046775135474_4060465341518577664_n 37968325_1880853525315024_7757775968206323712_n 37958594_2349050651801753_1717342020470571008_n 37930253_1880852265315150_3799095763850493952_n 37926117_1880854408648269_472733954915434496_n